Extensieregeling

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1 Tweejaarlijks kent Stichting Ammodo (Ammodo) de Ammodo Science Award for fundamental research (Award) toe aan excellente, internationaal erkende mid-career Het Reglement stelt als voorwaarde voor nominatie voor de Award dat de kandidaat in het jaar van nominatie (peildatum 1 januari) vijf tot vijftien jaar geleden (de Termijn) is gepromoveerd. Op basis van deze Ammodo extensieregeling (Ammodo Extensieregeling) kan verlenging van de Termijn worden verleend om negatieve invloed van een mogelijk opgelopen carrière achterstand door ouderschap, zorgverlof, langdurige ziekte en/of opleiding tot klinisch specialist te voorkomen.

1.2 De Termijn kan met maximaal vijf jaar verlengd worden.

1.3 Ammodo beslist of een extensieverzoek wordt gehonoreerd.

1.4 Nominatoren voor de Award worden verzocht eerst contact op te nemen met Ammodo, indien zij een kandidaat willen nomineren die mogelijk in aanmerking komt voor de Ammodo Extensieregeling.

1.5 De Ammodo Extensieregeling kan bij besluit van het bestuur van Ammodo worden gewijzigd.

1.6 De Ammodo Extensieregeling is beschikbaar in de Nederlandse en de Engelse taal. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de Nederlandstalige versie en de Engelstalige versie prevaleert hetgeen is opgenomen in de Nederlandstalige versie.

ARTIKEL 2. OUDERSCHAP

2.1 In aanmerking voor verlenging van de Termijn komen:

  • Biologische moeders: verlenging met achttien (18) maanden per kind;
  • Overige ouders (vaders en niet-biologische moeders) van een kind dat deel uitmaakt van de eigen huishouding: verlenging van zes (6) maanden per kind.

2.2 Eventueel opgenomen ouderschapsverlof en/of een wijziging van de formele arbeidstijd in verband met de zorg voor het kind/de kinderen heeft geen invloed op de lengte van de verlenging genoemd in artikel 2.1.

ARTIKEL 3. ZORGVERLOF

Personen die verlof hebben opgenomen voor de zorg voor bloed- of aanverwanten in de eerste graad (anders dan de eigen kinderen) komen in aanmerking voor verlenging van de Termijn met een periode gelijk aan de duur van het zorgverlof.

ARTIKEL 4. LANGDURIGE ZIEKTE

In aanmerking voor verlenging van de Termijn komen personen bij wie sprake is of was van afwezigheid door langdurige ziekte:

  • Ingeval van fulltime afwezigheid door ziekte: verlenging met een periode gelijk aan de duur van het geregistreerde ziekteverlof;
  • Ingeval van parttime afwezigheid door ziekte: verlenging met een periode gelijk aan de duur van het geregistreerde ziekteverlof vermenigvuldigd met het percentage parttime afwezigheid.

ARTIKEL 5. OPLEIDING TOT KLINISCH SPECIALIST

In aanmerking voor verlenging van de Termijn komen personen die succesvol een opleiding tot klinisch specialist hebben afgerond die voorkomt op de lijst van klinische opleidingen zoals opgenomen op de website van NWO:

  • Ingeval de opleiding na de promotie is afgerond: verlenging met een periode gelijk aan de totaal aan de opleiding bestede termijn;
  • Ingeval de opleiding en het wetenschappelijk onderzoek gelijktijdig hebben plaatsgevonden: verlenging met een periode gelijk aan het aantal maanden dat aan de opleiding is besteed vermenigvuldigd met het percentage parttime afwezigheid als gevolg van de opleiding.

    Voorbeeld: Tijdens een opleidingsperiode van vier jaar is 20% (0,2 fte) van de tijd aan wetenschappelijk onderzoek besteed. In dat geval kan 80% (0,8 fte) van vier jaar als verlenging in aanmerking worden genomen.

ARTIKEL 6. BEWIJSSTUKKEN

Ammodo is gerechtigd om via de nominator documenten van de administratie van de personeelsafdeling van de werkgever van de genomineerde kandidaat op te vragen waaruit (de duur van) het zorgverlof, de langdurige ziekte respectievelijk de opleiding tot klinisch specialist volgt.