Reglement

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

a) De Ammodo Science Award for fundamental research (Award) wordt tweejaarlijks ter beschikking gesteld door Stichting Ammodo (Ammodo).

b) De Award dient als blijk van erkenning van geleverde wetenschappelijke prestaties door excellente, internationaal erkende mid-career wetenschappers en stelt deze wetenschappers in staat ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

c) De Award wordt toegekend op de volgende wetenschapsdomeinen (Domeinen)

 • Biomedical Sciences
 • Humanities
 • Natural Sciences
 • Social Sciences

d) De Award bestaat uit acht prijzen van EUR 300.000 (driehonderdduizend euro). Per Domein zijn maximaal twee prijzen van EUR 300.000 beschikbaar.

e) De Award zal door de laureaat, in overeenstemming met de door Ammodo gepubliceerde voorwaarden, in zijn geheel worden aangewend voor de financiering van onder haar/zijn supervisie uitgevoerd onafhankelijk fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

f) De KNAW is geheel en uitsluitend verantwoordelijk voor het uitvoeren en begeleiden van het nominatie– en selectieproces ten behoeve van de Ammodo Science Award. Ammodo is verantwoordelijk voor communicatie over en uitreiking van de Ammodo Science Award.

ARTIKEL 2. LAUREATEN

a) zijn excellente, internationaal erkende mid-career wetenschappers;

b) worden geacht in staat te zijn om een vernieuwende bijdrage te leveren aan ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek;

c)  zijn niet langer dan vijftien jaar geleden gepromoveerd;

d) hebben een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of Nederlands onderzoeksinstituut.

ARTIKEL 3. SELECTIECRITERIA

De beoordeling van de kandidaten voor de Ammodo Science Award vindt plaats aan de hand van de volgende criteria, waarbij aan de kwaliteit van het werk van de kandidaat meer gewicht wordt toegekend dan aan de kwantiteit van het werk van de kandidaat.

a) Wetenschappelijke kwaliteit van de kandidaat, waarbij die kwaliteit zal worden bepaald aan de hand van de criteria die gangbaar zijn voor de beoordeling van die kwaliteit in het domein van de kandidaat, waaronder (maar niet beperkt tot):

 • de bijdrage van de kandidaat aan de ontwikkeling van haar/zijn domein, waarbij speciale aandacht zal worden besteed aan de bijdrage van de kandidaat aan baanbrekend onderzoek of aan baanbrekende publicaties;
 • de wijze waarop de kandidaat zich binnen haar/zijn domein onderscheidt ten opzichte van kandidaten in andere disciplines;
 • lidmaatschappen van (inter)nationale jury’s, visitatiecommissies, wetenschappelijke redacties, wetenschappelijke academies of andere relevante organisaties; en
 • (internationale) wetenschappelijke erkenningen, waaronder aan de kandidaat toegekende wetenschappelijke prijzen en subsidies.

Bij de beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit dient meer gewicht te worden toegekend aan het eerstgenoemde criterium dan aan het laatstgenoemde criterium.

b) Kwantiteit van de wetenschappelijke kwaliteit van de kandidaat, waaronder:

 • het aantal wetenschappelijke publicaties (gereviewde artikelen in tijdschriften, boeken, hoofdstukken in boeken; en
 • andere kwantitatieve indicatoren die gebruikelijk zijn in het domein van de kandidaat, zoals de Hirsch-index of aantal patenten.

ARTIKEL 4. NOMINATIE

a) Als nominatoren, die zelfstandig kandidaten kunnen nomineren voor de Award komen in aanmerking:

 • Colleges van bestuur van Nederlandse universiteiten
 • Faculteitsdecanen van Nederlandse universiteiten
 • Directeuren van Nederlandse onderzoeksinstituten
 • Het bestuur van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren
 • Minimaal drie gezamenlijk handelende leden van de KNAW en/of De Jonge Akademie

b) Leden van directie en bestuur van Ammodo en leden van de Adviescommissies (als gedefinieerd in artikel 5) kunnen niet worden voorgedragen als kandidaat en kunnen geen nominator zijn.

c) Elke nominator kan maximaal twee kandidaten per Domein nomineren.

d) Nominaties vinden plaats door middel van het indienen van het nominatieformulier dat beschikbaar wordt gesteld op de website van de Ammodo Science Award. Het formulier dient voor de vastgestelde sluitingsdatum te zijn ingediend via ammodoscienceward@knaw.nl

e) De volgende documenten dienen gelijktijdig met het nominatieformulier te worden verstrekt:

 • Curriculum vitae van de kandidaat
 • Bijgewerkte publicatielijst van de kandidaat

ARTIKEL 5. ADVIESCOMMISSIE

a) De KNAW benoemt, na goedkeuring van Ammodo, per Domein een Adviescommissie.

b) Een Adviescommissie bestaat uit vijf leden, allen hoogleraar, waarvan minimaal drie KNAW-leden. De voorzitter is KNAW-lid.

c) Leden van Adviescommissies zijn éénmaal herbenoembaar.

d) Leden van de Adviescommissie worden ondersteund door een secretaris van de KNAW.

e) De Adviescommissie heeft tot taak alle nominaties binnen het relevante Domein te beoordelen en, op grond van gemotiveerd advies, twee kandidaten binnen het relevante Domein voor een Award voor te dragen aan het bestuur van de KNAW.

f) Indien de Adviescommissie na beraadslaging niet tot (een) geschikte voordracht(en) komt, kan zij adviseren binnen een Domein slechts één of geen Award toe te kennen.

ARTIKEL 6. BESLUIT

a) Na goedkeuring van de voordrachten voor de Award, legt het bestuur van de KNAW de voordracht voor laureaten voor definitief besluit voor aan het bestuur van Ammodo.

b) Het bestuur van Ammodo zal na ontvangst van het advies van het KNAW-bestuur,  en met inachtneming van dit advies, vóór 31 december van het jaar voorafgaand aan uitreiking een besluit nemen over de definitieve toekenning van de Award in de relevante Domeinen.

ARTIKEL 7. UITREIKING

De Award zal door Ammodo tweejaarlijks worden uitgereikt tijdens een door haar georganiseerde feestelijke bijeenkomst in de eerste helft van het jaar van uitreiking.

ARTIKEL 8. WIJZIGINGEN EN ONVOORZIENE GEVALLEN

a) Dit Reglement is beschikbaar in de Nederlandse en de Engelse taal. In geval van een tegenstrijdigheid tussen het Reglement in de Nederlandse taal en het Reglement in de Engelse taal prevaleert hetgeen is opgenomen in het Reglement in de Nederlandse taal.

b) Dit Reglement kan bij gezamenlijk besluit van de besturen van de KNAW en Ammodo worden gewijzigd.

c) Het bestuur van Ammodo en het bestuur van de KNAW zullen gezamenlijk besluiten ten aanzien van alle zaken die zich voordoen en waarin dit Reglement niet voorziet.

ARTIKEL 9. INWERKTREDING

Dit Reglement treedt in werking op 1 juni 2018.