Reglement

Artikel 1. Algemeen

1.1 De Ammodo Science Award for groundbreaking research (Award) wordt tweejaarlijks ter beschikking gesteld door Stichting Ammodo (Ammodo).

1.2 De Award dient ter financiering van nieuwe (in potentie) baanbrekende onderzoeksvragen gegenereerd door reeds bestaand internationaal erkend hoogstaand en baanbrekend onderzoek dat in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd. Het onderzoek maginternationaal, multi-disciplinair of inter-disciplinair zijn en wordt (onder meer) uitgevoerd bij een of meerdere Nederlandse universiteiten en/of NWO of KNAW instituten (Kennisinstelling).

1.3 De Award wordt per editie toegekend aan onderzoeken in alle vier de wetenschapsdomeinen (één per Domein). Deze vier Domeinen zijn: Natural Sciences, Social Sciences, Biomedical Sciences en Humanities.

1.4 Per editie bestaat de Award uit twee prijzen van EUR 800.000 (achthonderdduizend euro) voor de Domeinen Social Sciences en Humanities (één prijs per Domein) en twee prijzen van EUR 1.600.000 (een miljoen zeshonderdduizend euro) voor de Domeinen Biomedical Sciences en Natural Sciences (één prijs per Domein).

1.5 De Award dient, in overeenstemming met dit reglement, in zijn geheel te worden aangewend voor de financiering van het onderzoek.

Artikel 2. Nominaties

2.1 Ieder van de rectoren van de 14 bij UNL aangesloten universiteiten kunnen één onderzoek per Domein per editie nomineren.

2.2 Nominaties kunnen worden ingediend door het nominatieformulier voorzien van de gevraagde bijlagen uiterlijk vrijdag 6 oktober 2023 toe te sturen naar asa@ammodo.org. Het nominatieformulier kan als ingediend worden beschouwd indien de nominator een ontvangstbevestigingsmail van Ammodo heeft ontvangen.

2.3 De rectoren kunnen geen onderzoek nomineren waar zij zelf als onderzoeker bij zijn betrokken of waar een lid van het bestuur van Ammodo bij betrokken is.

Artikel 3. Criteria

De beoordeling van de nominaties vindt plaats aan de hand van de volgende criteria:

1) De wetenschappelijke impact van het bestaande onderzoek.

  • Het onderzoek heeft reeds geleid tot toonaangevende resultaten die bijvoorbeeld blijken uit, maar niet beperkt zijn tot, publicaties (tijdschriften en/of boeken of hoofdstukken daaruit), bijdragen aan wetenschappelijke congressen of andere in het desbetreffende vakgebied erkende kwaliteitsindicatoren.
  • Het onderzoek bevindt zich binnen het vakgebied wereldwijd in de voorhoede.
  • Het onderzoek is baanbrekend en onderscheidt zich van dat van andere vergelijkbare onderzoeken op het gebied van kwaliteit, originaliteit, resultaten en /of publicaties en toekomstverwachtingen (bestendiging van het onderzoek).

2) De potentiële wetenschappelijke impact van het voorgestelde onderzoek.

  • Het bestaande onderzoek heeft nieuwe onderzoeksvragen gegenereerd en deze zijn in potentie baanbrekend.

De ingediende onderzoeksvoorstellen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor beoordeling:

  • Er is geen of onvoldoende financiering beschikbaar voor de nieuwe gegenereerde onderzoeksvragen ten tijde van het indienen van de nominatie.
  • Er moet ten minste één Kennisinstelling bij het onderzoek betrokken zijn.
  • Het onderzoek mag Domein overschrijdend zijn, maar wordt door de nominator voorgedragen voor één door hem/haar gekozen Domein.

Artikel 4. Adviescommissies

4.1 Ammodo benoemt per Domein een adviescommissie bestaande uit 5 leden, allen hoogleraar (Adviescommissie).

4.2 De Adviescommissie wordt ondersteund door een secretaris van Ammodo.

4.3 De Adviescommissie heeft tot taak alle nominaties binnen het aangewezen Domein te beoordelen en, op grond van gemotiveerd advies, een onderzoek binnen het relevante Domein voor een Award voor te dragen aan het bestuur van Ammodo.

Artikel 5. Toekenning en uitreiking

5.1 Het bestuur van Ammodo zal, na ontvangst van de voordrachten van de Adviescommissies, vóór 31 december van het jaar voorafgaand aan uitreiking een besluit nemen over de definitieve toekenning van de Award.

5.2 De Award zal door Ammodo worden uitgereikt tijdens een door Ammodo georganiseerde bijeenkomst in de eerste helft van het jaar van uitreiking.

Artikel 6. Uitgaven

6.1 De Award zal worden aangewend ter financiering van de onderzoeksvragen zoals nader omschreven in het Onderzoeksplan zoals gedefinieerd in artikel 7.1.

6.2 De Award kan worden aangewend voor personeelskosten, materiaalkosten, uitwisselingen met het buitenland, reis- en verblijfskosten.

6.3 De Award mag niet worden gebruikt om overhead kosten of andere, niet direct uit het onderzoek voortvloeiende kosten van de Kennisinstelling(en) waar het onderzoek wordt uitgevoerd, te financieren.

Artikel 7. Onderzoeksplan en verantwoording

7.1 Binnen één jaar na de uitreiking van de Award zal door de Penvoerder (zoals hierna gedefinieerd) een onderzoeksplan ter goedkeuring aan Ammodo worden voorgelegd waarin de onderzoeksvragen nader worden beschreven inclusief een tijdschema en een uitgewerkte begroting (met een kapitaalsbehoefte in elke fase van het onderzoek) (Onderzoeksplan). Indien het onderzoek door onderzoekers van meerdere Kennisinstellingen wordt uitgevoerd zullen de rollen van de verschillende onderzoekers (en de verdeling van het budget) specifiek worden toegelicht in het Onderzoeksplan.

7.2 Materiële wijzigingen van het Onderzoeksplan dienen vooraf met Ammodo te worden besproken en door haar te worden goedgekeurd.

7.3 De Award zal in gedeeltes door Ammodo worden uitbetaald aan één Kennisinstelling (ook als het onderzoek bij meerdere Kennisinstellingen wordt uitgevoerd) (Penvoerder) in overeenstemming met het goedgekeurde Onderzoeksplan. De Penvoerder zal schriftelijk bevestigen gebonden te zijn aan dit reglement.

7.4 Binnen 4 maanden na het einde van een kalenderjaar zal de Penvoerder zorgen voor een jaarlijkse financiële en inhoudelijke rapportage van het gefinancierde onderzoek.

7.5 Binnen 6 maanden na afronding van het gefinancierde onderzoek zal de Penvoerder een inhoudelijk en financiële rapportage over het gehele gefinancierde onderzoek voorzien van een controleverklaring van een externe accountant, aan Ammodo overleggen.

7.6 De externe accountant zal bij de controle vaststellen dat de gelden zijn besteed overeenkomstig het goedgekeurde Onderzoeksplan (en de daarbij behorende begroting).

7.7 Indien het gefinancierde onderzoek om welke reden dan ook tussentijds wordt beëindigd dan zal het gedeelte van het ontvangen bedrag dat nog niet is besteed op basis van een financiële afrekening voorzien van een controleverklaring van een externe accountant onverwijld worden terugbetaald aan Ammodo en zal Ammodo niet gehouden zijn verdere bedragen te betalen in verband met de Award.

Artikel 8. Wijzigingen en onvoorziene gevallen

8.1 Dit reglement is beschikbaar in de Nederlandse en de Engelse taal. In geval van een tegenstrijdigheid tussen het reglement in de Nederlandse taal en het reglement in de Engelse taal prevaleert hetgeen is opgenomen in het reglement in de Nederlandse taal.

8.2 Dit reglement kan bij besluit van het bestuur van Ammodo worden gewijzigd.

8.3 Het bestuur van Ammodo zal besluiten ten aanzien van alle zaken die zich voordoen en waarin dit reglement niet voorziet.