Reglement

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1 De Ammodo Science Award for groundbreaking research (Award) wordt tweejaarlijks ter beschikking gesteld door Stichting Ammodo (Ammodo).

1.2 De Award dient ter financiering van nieuwe (in potentie) baanbrekende onderzoeksvragen gegenereerd door reeds bestaand internationaal erkend hoogstaand en baanbrekend onderzoek dat in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd. Het onderzoek kan internationaal, multi-disciplinair of inter-disciplinair zijn en wordt (onder meer) uitgevoerd bij een of meerdere Nederlandse Universiteiten en/of NWO of KNAW instituten (Kennisinstelling).

1.3 De Award wordt per editie toegekend aan onderzoeken in twee van de vier wetenschapsdomeinen (ieder een Domein) waarbij de Domeinen Natural Sciences en Social Sciences aan elkaar zijn gekoppeld evenals de Domeinen Biomedical Sciences en Humanities. Voor de editie 2020 zijn de Domeinen Natural Sciences en Social Sciences aangewezen.

1.4 Per editie bestaat de Award uit twee prijzen van EUR 1.200.000 (een miljoen twee honderd duizend euro). Per aangewezen Domein is er één Award van EUR 1.200.000 beschikbaar.

1.5 De Award dient, in overeenstemming met dit reglement, in zijn geheel te worden aangewend voor de financiering van het onderzoek.

ARTIKEL 2. NOMINATIES

2.1 Ieder van de rectoren van de 14 bij de VSNU aangesloten universiteiten kunnen één onderzoek per aangewezen Domein voor de desbetreffende editie nomineren.

2.2 Nominaties kunnen worden ingediend door het nominatieformulier voorzien van de gevraagde bijlagen uiterlijk 11 oktober 2019 toe te sturen naar oda.barten@ammodo.org. Het nominatieformulier kan als ingediend worden beschouwd indien de nominator een ontvangstbevestigingsmail van Ammodo heeft ontvangen.

2.3 De rectoren kunnen geen onderzoek nomineren waar zij zelf als onderzoeker bij zijn betrokken of waar een lid van het bestuur van Ammodo bij betrokken is.

ARTIKEL 3. CRITERIA

3.1 De beoordeling van de nominaties vindt plaats aan de hand van de volgende criteria:

  • Het onderzoek heeft reeds geleid tot toonaangevende resultaten die bijvoorbeeld blijken uit, maar niet beperkt zijn tot, publicaties (tijdschriften en/of boeken of hoofdstukken daaruit), bijdragen aan wetenschappelijke congressen of andere in het desbetreffende vakgebied erkende kwaliteitsindicatoren.
  • Het onderzoek bevindt zich binnen het vakgebied wereldwijd in de voorhoede.
  • Het onderzoek onderscheidt zich van dat van andere vergelijkbare onderzoeken op het gebied van kwaliteit, originaliteit, resultaten en /of publicaties en toekomstverwachtingen (bestendiging van het onderzoek).
  • Het onderzoek is origineel en baanbrekend en heeft nieuwe (in potentie baanbrekende) onderzoeksvragen gegenereerd.
  • Er is een financieringsnoodzaak voor de nieuwe gegenereerde onderzoeksvragen.
  • Het onderzoek kan internationaal worden uitgevoerd zolang er een Kennisinstelling bij betrokken is.
  • Het onderzoek kan multi-disciplinair of inter-disciplinair zijn en wordt (onder meer) uitgevoerd door één of meerdere Kennisinstellingen.
  • Het onderzoek kan Domein overschrijdend zijn, maar wordt door de nominator voorgedragen voor één door hem/haar gekozen Domein.

ARTIKEL 4. ADVIESCOMMISSIES

4.1 Ammodo benoemt per Domein een adviescommissie bestaande uit 5 leden, allen hoogleraar. (Adviescommissie).

4.2 De Adviescommissie wordt ondersteund door een secretaris van Ammodo.

4.3 De Adviescommissie heeft tot taak alle nominaties binnen het aangewezen Domein te beoordelen en, op grond van gemotiveerd advies, een onderzoek binnen het relevante Domein voor een Award voor te dragen aan het bestuur van Ammodo.

ARTIKEL 5. TOEKENNING EN UITREIKIN

5.1 Het bestuur van Ammodo zal, na ontvangst van de voordrachten van de Adviescommissies, vóór 31 december van het jaar voorafgaand aan uitreiking een besluit nemen over de definitieve toekenning van de Award in de voor die editie aangewezen Domeinen.

5.2 De Award zal door Ammodo worden uitgereikt in de aangewezen Domeinen tijdens een door Ammodo georganiseerde bijeenkomst in de eerste helft van het jaar van uitreiking.

ARTIKEL 6. UITGAVEN

6.1 De Award zal worden aangewend ter financiering van de onderzoeksvragen zoals nader omschreven in het Onderzoeksplan zoals gedefinieerd in artikel 7.1.

6.2 De Award kan worden aangewend voor personeelskosten, materiaalkosten, uitwisselingen met het buitenland, reis- en verblijfskosten.

6.3 De Award mag niet worden gebruikt om overhead kosten of andere, niet direct uit het onderzoek voortvloeiende kosten van de Kennisinstelling(en) waar het onderzoek wordt uitgevoerd, te financieren.

ARTIKEL 7. ONDERZOEKSPLAN EN VERANTWOORDING

7.1 Binnen één jaar na de uitreiking van de Award zal een onderzoeksplan ter goedkeuring aan Ammodo worden voorgelegd waarin de onderzoeksvragen nader worden beschreven inclusief een tijdschema en een uitgewerkte begroting (met een kapitaalsbehoefte in elke fase van het onderzoek) (Onderzoeksplan). Indien het onderzoek door onderzoekers van meerdere Kennisinstellingen wordt uitgevoerd zullen de rollen van de verschillende onderzoekers (en de verdeling van het budget) specifiek worden toegelicht in het Onderzoeksplan.

7.2 Materiële wijzigingen van het Onderzoeksplan dienen vooraf met Ammodo te worden besproken en door haar te worden goedgekeurd.

7.3 De Award zal in gedeeltes door Ammodo worden uitbetaald aan één Kennisinstelling (ook als het onderzoek bij meerdere Kennisinstellingen wordt uitgevoerd) (Penvoerder) in overeenstemming met het goedgekeurde Onderzoeksplan. De Penvoerder zal schriftelijk bevestigen gebonden te zijn aan dit reglement.

7.4 Binnen 4 maanden na het einde van een kalenderjaar zal de Kennisinstelling waaraan de Award wordt uitbetaald zorgen voor een jaarlijkse financiële en inhoudelijke rapportage van het gefinancierde onderzoek.

7.5 Binnen 6 maanden na afronding van het gefinancierde onderzoek zal de Kennisinstelling een inhoudelijk en financiële rapportage over het gehele gefinancierde onderzoek voorzien van een controleverklaring van een externe accountant, aan Ammodo overleggen.

7.6 De externe accountant zal bij de controle vaststellen dat de gelden zijn besteed overeenkomstig het goedgekeurde Onderzoeksplan (en de daarbij behorende begroting).

7.7 Indien het gefinancierde onderzoek om welke reden dan ook tussentijds wordt beëindigd dan zal het gedeelte van het ontvangen bedrag dat nog niet is besteed op basis van een financiële afrekening voorzien van een controleverklaring van een externe accountant onverwijld worden terugbetaald aan Ammodo en zal Ammodo niet gehouden zijn verdere bedragen te betalen in verband met de Award.

ARTIKEL 8. WIJZIGINGEN EN ONVOORZIENE GEVALLEN

8.1 Dit reglement is beschikbaar in de Nederlandse en de Engelse taal. In geval van een tegenstrijdigheid tussen het reglement in de Nederlandse taal en het reglement in de Engelse taal prevaleert hetgeen is opgenomen in het reglement in de Nederlandse taal.

8.2 Dit reglement kan bij besluit van het bestuur van Ammodo worden gewijzigd.

8.3 Het bestuur van Ammodo zal besluiten ten aanzien van alle zaken die zich voordoen en waarin dit reglement niet voorziet.