Reglement

Download de pdf-versie

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1. De Ammodo Science Fellowship (Fellowship) is door Stichting Ammodo (Ammodo) ingesteld om getalenteerde wetenschappers aan het begin van hun carrière (0-5 jaar na de eerste promotie) de kans te bieden om wetenschappelijk onderzoek te doen aan een (buitenlandse) universiteit of onderzoeksinstelling (Gastinstelling) naar keuze.

1.2. De Fellowship wordt tweejaarlijks toegekend in elk van de volgende wetenschapsdomeinen (Domeinen):
– Biomedical Sciences
– Humanities
– Natural Sciences
– Social Sciences

1.3. De Fellowship bestaat per editie uit een geldbedrag van maximaal € 800.000. Per editie worden maximaal zestien (16) geldbedragen van € 50.000 toegekend aan volgens dit reglement Ammodo Science Fellowship (Reglement Fellowship) geselecteerde aanvragers (Fellows). Aan één Fellow kunnen maximaal vier (4) geldbedragen van € 50.000 (dus maximaal € 200.000) worden toegekend.

1.4. De Fellowship wordt gefinancierd door Ammodo.

1.5. Het geldbedrag verbonden aan de Fellowship zal door de Fellow, in overeenstemming met de voorwaarden in dit Reglement Fellowship, in zijn geheel worden aangewend voor de financiering van door hem/haar (of onder zijn of haar supervisie) uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek (zoals nader bepaald in artikel 8).

 

ARTIKEL 2. VOORWAARDEN

2.1. Om in aanmerking te komen voor toekenning van een Fellowship dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

– op 1 maart van het jaar van indiening van de aanvraag is de aanvrager nul tot vijf jaar (maximaal 60 maanden) geleden gepromoveerd;
– de door de aanvrager ingediende aanvraag is volledig ingevuld en bestaat uit:

a) het aanvraagformulier (conform het format zoals beschikbaar gesteld onder Aanvragen);

b) de acceptatiebrief (conform het format zoals beschikbaar gesteld onder Aanvragen) van de Gastinstelling. Onderdeel van de acceptatiebrief is een toelichting van de toekomstig begeleider van de aanvrager, die een vaste aanstelling bij de Gastinstelling heeft (Begeleider), op de volgende punten: waarom het voorgestelde onderzoek wordt ondersteund, waarom de aanvrager capabel wordt geacht het onderzoek uit te voeren en waarom de Gastinstelling een geschikte plek is voor de uitvoering van het onderzoek; en

c) twee referentenbrieven  (conform het format zoals beschikbaar gesteld onder Aanvragen) van wetenschappers (niet zijnde de Begeleider) met een aanstelling aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit of onderzoeksinstituut en met expertise op het gebied van het voorgestelde onderzoek (Referenten), waarbij geldt dat minimaal één van de twee Referenten hoogleraar is, (a, b en c tezamen: de Aanvraag).

2.2 De Gastinstelling dient een universiteit of een grotendeels publiek gefinancierd onderzoeksinstituut te zijn.

2.3 Het voorgestelde onderzoek (Onderzoek) kan plaatsvinden aan:

– een buitenlandse Gastinstelling ingeval de aanvrager gepromoveerd is aan een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland;
– een Nederlandse Gastinstelling ingeval de aanvrager in het buitenland is gepromoveerd of in het buitenland gedurende tenminste twee jaar post doctoraal onderzoek heeft verricht; en:

a) aan een Nederlandse universiteit een bachelordiploma of een masterdiploma heeft behaald; of

b) aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut is gepromoveerd of aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut tenminste twee jaar fulltime postdoctoraal onderzoek heeft verricht.

 

ARTIKEL 3. AANVRAAGPROCEDURE

3.1. Elke aanvrager kan aan maximaal twee edities van de Fellowship meedoen, en per editie maximaal één Aanvraag indienen.

3.2. De Aanvraag dient uiterlijk op de door Ammodo vastgestelde sluitingsdatum te worden ingediend in de Engelse taal door verzending aan fellowship@ammodo.org. Een Aanvraag geldt als ingediend als de indiener een ontvangstbevestiging van Ammodo heeft ontvangen. Indien de Aanvraag niet vóór of op deze datum is ingediend, wordt de Aanvraag niet in behandeling genomen.

 

ARTIKEL 4. ADVIESCOMISSIES

4.1. Ammodo benoemt voor elk van de Domeinen een adviescommissie. Een adviescommissie bestaat uit vijf leden waarvan één lid optreedt als voorzitter (Adviescommissie). Leden van een Adviescommissie worden benoemd voor één editie, met de optie om herbenoemd te worden.

4.2. Voor benoeming als voorzitter van een Adviescommissie komen alleen personen in aanmerking die ten tijde van hun benoeming hoogleraar zijn. Voor benoeming als lid van een Adviescommissie komen alleen personen in aanmerking die ten tijde van hun benoeming universitair docent, universitair hoofddocent of hoogleraar zijn. Naast de voorzitter dient minimaal één ander lid hoogleraar te zijn.

4.3. De Adviescommissies hebben tot taak de Aanvragen voor de Fellowship in de betreffende Domeinen conform de beoordelingscriteria (zie artikel 5) te beoordelen en voordrachten voor toekenning van de Fellowship te doen (zie artikel 6).

4.4. De leden van de Adviescommissies zijn gehouden aan het reglement adviescommissie Ammodo Science Fellowship (Reglement Adviescommissie) en de gedragscode belangenverstrengeling van Ammodo.

4.5. De Adviescommissies worden ondersteund door het secretariaat van Ammodo.

4.6. Leden van het bestuur van Ammodo en leden van de Adviescommissies mogen niet optreden als Referent of als Begeleider.

 

ARTIKEL 5. BEOORDELINGSCRITERIA

De beoordeling van de Aanvragen door de Adviescommissies vindt plaats aan de hand van de volgende beoordelingscriteria.

– Kwaliteit van het Onderzoek; a) het Onderzoek dient wetenschappelijk hoogstaand te zijn, waarbij o.a. de betekenis van het Onderzoek voor het desbetreffende wetenschapsgebied meeweegt, en b) het Onderzoek dient uitvoerbaar te zijn binnen het onder het Fellowship aangevraagde budget.

– Kwaliteit van de aanvrager; de aanvrager dient een talentvolle onderzoeker te zijn die in staat wordt geacht om a) het Onderzoek uit te voeren en b) daarmee een vernieuwende bijdrage te leveren aan de wetenschap.

– Kwaliteit van de Gastinstelling; de Gastinstelling, inclusief de vakgroep en de Begeleider, bieden een hoogwaardige en geschikte onderzoeksomgeving voor a) het uitvoeren van het Onderzoek en voor b) het ondersteunen van de aanvrager hierbij. Hieronder vallen de voor het Onderzoek benodigde wetenschappelijke infrastructurele voorzieningen en de benodigde wetenschappelijke expertise, netwerk en begeleiding. (De kwaliteit van de Gastinstelling wordt dus nadrukkelijk gewogen in relatie tot het Onderzoek en staat niet op zichzelf).

Bij het beoordelen worden de drie criteria in samenhang gewogen.

 

ARTIKEL 6. VOORDRACHT

6.1. Op basis van de beoordeling van de Aanvragen aan de hand van de beoordelingscriteria (zoals beschreven in artikel 5) stelt elke Adviescommissie een gemotiveerde voordracht op aan het bestuur van Ammodo voor toekenning van de Fellowship in het betreffende Domein (Voordracht). Een Voordracht bestaat in beginsel uit minimaal één tot maximaal vier aanvragers. Per Domein is een geldbedrag van € 200.000 beschikbaar.

6.2. Als de Voordracht ertoe leidt dat een geldbedrag van minder dan € 200.000 wordt toegekend, kan het bestuur van Ammodo beslissen het (resterende) geldbedrag aan te wenden voor toekenning van extra Fellowship(s) in andere Domeinen. Voor de volledigheid: het voorgaande betekent dat het kan voorkomen dat er in één of meerdere Domeinen geen Fellowship wordt toegekend.

 

Artikel 7. TOEKENNING EN UITREIKING 

7.1. Het bestuur van Ammodo zal na ontvangst van de Voordrachten, vóór 31 december van het jaar van indiening van de Aanvragen een besluit nemen over de definitieve toekenning van de Fellowship aan de Fellows (Toekenning).

7.2. De uitreiking van de Fellowship aan de Fellows vindt plaats tijdens een door Ammodo te organiseren bijeenkomst.

 

ARTIKEL 8. UITGAVEN  EN VOORWAARDEN 

8.1. De Fellowship:

– zal door de Fellow gebruikt worden om het Onderzoek (te verrichten door de Fellow of onder diens supervisie) te financieren;

– kan worden besteed aan het salaris van één of meer onderzoekers en aan andere kosten die aan het Onderzoek zijn verbonden (waaronder materiaal);

– kan voor maximaal 3% worden besteed aan reis- en verblijfskosten indien het Onderzoek buiten Europa plaatsvindt, en voor maximaal 1,5% indien het Onderzoek binnen Europa plaatsvindt. (In uitzonderlijke gevallen kan 5% respectievelijk 2,5% worden besteed aan reis- en verblijfskosten, zie het aanvraagformulier); en

– zal niet worden gebruikt om overhead kosten of andere, niet direct uit het Onderzoek voortvloeiende kosten van de Gastinstelling te financieren.

8.2. Uiterlijk binnen één jaar na de Toekenning zal de Fellow gestart zijn met het Onderzoek.

8.3. Uiterlijk twee jaar (op fulltime basis) na de start van het Onderzoek zal de Fellow het Onderzoek hebben afgerond.

8.4. De onderzoeksperiode bedraagt minimaal zes maanden (op fulltime basis).

8.5. De aanvrager dient minimaal 0,8fte aan het Onderzoek te besteden.

8.6. Eventueel aangevraagd en door Ammodo goedgekeurd budget voor reis- en verblijfskosten zal rechtstreeks aan de Fellow worden uitbetaald.

8.7. Het overige gedeelte van de Fellowship zal (in termijnen) door Ammodo worden uitbetaald aan de Gastinstelling of, indien de Fellow wordt gedetacheerd vanuit een universiteit of onderzoeksinstituut, aan deze kennisinstelling (Kennisinstelling).

8.8. Uitbetaling van de in dit artikel 8 genoemde bedragen zal niet eerder plaatsvinden dan nadat Ammodo de schriftelijke bevestiging van de Gastinstelling (en indien van toepassing, de Kennisinstelling) heeft ontvangen dat het gebonden is aan dit Reglement Fellowship.

8.9. De in dit artikel 8 genoemde geldbedragen betreffen bruto betalingen die niet door Ammodo zullen worden verhoogd met door de Fellow of Gastinstelling (of indien van toepassing, de Kennisinstelling) eventueel over het toegekende geldbedrag verschuldigde belastingen. Alle fiscale verplichtingen die voortvloeien uit de betaling door Ammodo van het toegekende geldbedrag zullen door de Fellow en de Gastinstelling (of indien van toepassing, de Kennisinstelling) worden vervuld.

 

ARTIKEL 9. MONITORING EN EVALUATIE

9.1. Binnen drie maanden na het einde van het Onderzoek zal de Fellow Ammodo een evaluatieformulier (conform het format zoals beschikbaar te stellen door Ammodo) doen toekomen waarin (i) de resultaten van het Onderzoek en (ii) de realisatie van de kosten zijn vermeld.

9.2. Het (eventuele) bedrag van de Fellowship dat aan het einde van het Onderzoek niet benodigd bleek voor het Onderzoek, zal door de Gastinstelling (en/of indien van toepassing: de Kennisinstelling) worden terugbetaald op een nader aan te geven bankrekening van Ammodo. Ammodo heeft geen verplichting het overgebleven bedrag aan een andere Fellow en/of de Gastinstelling uit te betalen.

9.3. Materiële wijzigingen in de Aanvraag inclusief de onderzoeksperiode en de financieringsbehoefte voor het Onderzoek dienen van te voren door Ammodo te worden goedgekeurd.

 

ARTIKEL 10. AANPASSINGEN BEDRAG FELLOWSHIP

10.1. De Fellowship kan worden ingetrokken door Ammodo wanneer de Fellow en/of de Gastinstelling (en/of indien van toepassing, de Kennisinstelling), na een verzoek tot nakoming, in gebreke blijft met de nakoming van één of meer van de verplichtingen vermeld in artikel 8 en 9. In het geval de Fellowship wordt ingetrokken, zal het bedrag van de Fellowship dat reeds is betaald door de partij die dat bedrag heeft ontvangen worden terugbetaald en zal Ammodo niet gehouden zijn om nog enige betaling te doen in verband met de Fellowship.

10.2. Wanneer het Onderzoek voortijdig wordt beëindigd als gevolg van ziekte of het overlijden van de Fellow, zal het gedeelte van het reeds ontvangen bedrag dat nog niet is besteed onverwijld worden terugbetaald aan Ammodo en zal Ammodo niet gehouden zijn verdere bedragen te betalen in verband met de Fellowship.

 

ARTIKEL 11. WIJZIGINGEN EN ONVOORZIENE GEVALLEN

11.1. Dit Reglement Fellowship is beschikbaar in de Nederlandse en de Engelse taal. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en de Engelse versie prevaleert hetgeen is opgenomen in het Reglement Fellowship in de Engelse taal.

11.2. Het bestuur van Ammodo zal besluiten ten aanzien van alle zaken waarin dit Reglement Fellowship niet voorziet.

11.3. Dit Reglement Fellowship kan bij besluit van het bestuur van Ammodo worden gewijzigd.