Reglement

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1. De Ammodo Science Award for fundamental research (Award) is in 2018 door Stichting Ammodo (Ammodo) ingesteld als erkenning van wetenschappelijke prestaties door excellente, internationaal erkende mid-career wetenschappers en stelt deze wetenschappers in staat ongebonden fundamenteel onderzoek uit te voeren.

2. De Award wordt tweejaarlijks toegekend in de volgende wetenschapsdomeinen:

 • Biomedical Sciences
 • Humanities
 • Natural Sciences
 • Social Sciences

3. De Award bestaat uit acht prijzen van € 300.000 (zegge: driehonderd duizend euro). Per hierboven genoemd wetenschapsdomein zijn maximaal twee Awards van € 300.000 beschikbaar.

4. De Award wordt gefinancierd door Ammodo.

5. De Award zal door de laureaat, in overeenstemming met de door Ammodo gepubliceerde voorwaarden, in zijn geheel worden aangewend voor de financiering van onder haar/zijn supervisie uitgevoerd ongebonden fundamenteel onderzoek.

6. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is geheel en uitsluitend verantwoordelijk voor het uitvoeren en begeleiden van het nominatie- en selectieproces ten behoeve van de Award. Ammodo is verantwoordelijk voor communicatie over en uitreiking van de Award.

ARTIKEL 2. VOORWAARDEN VOOR NOMINATIE

1. Voor nominatie voor de Award komen excellente, internationaal erkende mid-career wetenschappers in aanmerking die:

 • in staat worden geacht om een vernieuwende bijdrage te leveren aan ongebonden fundamenteel onderzoek.
 • in het jaar van nominatie niet langer dan vijftien jaar geleden zijn gepromoveerd. Op deze termijn is de KNAW extensieregeling van toepassing.
 • een aanstelling hebben bij een Nederlandse universiteit of een Nederlands onderzoeksinstituut.

ARTIKEL 3. NOMINATIE

1. Als nominatoren voor de Award komen in aanmerking:

 • colleges van bestuur van Nederlandse universiteiten
 • faculteitsdecanen van Nederlandse universiteiten
 • directeuren van Nederlandse onderzoeksinstituten
 • het bestuur van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren
 • minimaal drie gezamenlijk handelende leden van de KNAW en/of De Jonge Akademie

2. Elke nominator kan per nominatieronde maximaal twee kandidaten per wetenschapsdomein volgens artikel 1.2 nomineren.

3. Nominaties moeten in de Nederlandse of de Engelse taal en per e-mail worden ingediend middels het door de KNAW beschikbaar gestelde nominatieformulier en voorzien van de gevraagde bijlage. Een nominatie is ingediend indien de indiener een ontvangstbevestiging van de KNAW heeft ontvangen.

4. Het nominatieformulier met de gevraagde bijlage dient vóór de door de KNAW vastgestelde sluitingsdatum te worden ingezonden aan ammodoscienceward@knaw.nl. Indien de nominatie niet vóór deze datum is ingediend, wordt de nominatie niet in behandeling genomen.

5. Leden van het bestuur en directie van Ammodo, leden van het bestuur van de KNAW en leden van de adviescommissies (zie artikel 4) van de Award mogen geen nominaties (mede-) indienen en kunnen niet worden voorgedragen als kandidaat.

ARTIKEL 4. TAAK, SAMENSTELLING EN WERKWIJZE ADVIESCOMMISSIES 

1. De KNAW stelt, na goedkeuring van Ammodo, per wetenschapsdomein (zie artikel 1.2) een adviescommissie in die tot taak heeft nominaties voor de Award voor het betreffende wetenschapsdomein te boordelen en op basis daarvan een gemotiveerde voordracht voor toekenning  te doen aan het bestuur van de KNAW.

2. Een adviescommissie bestaat uit vijf leden, allen hoogleraar, waarvan minimaal drie KNAW-leden. De voorzitter is KNAW-lid en wordt in functie benoemd.

3. Leden van adviescommissies zijn éénmaal herbenoembaar.

4. In alle gevallen van besluitvorming door de adviescommissies geschiedt deze bij meerderheid van stemmen.

5. De leden van de adviescommissies zijn gehouden aan de Gedragscode belangenverstrengeling prijzen, lidmaatschappen en subsidies van de KNAW.

6. De KNAW stelt voor de adviescommissies een ambtelijk secretaris beschikbaar.

ARTIKEL 5. BEOORDELINGSCRITERIA 

1. De beoordeling van de genomineerde kandidaten voor de Award door de adviescommissies vindt plaats aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

 • Wetenschappelijke kwaliteit van de kandidaat, waarbij die kwaliteit zal worden bepaald aan de hand van de criteria die gangbaar zijn voor de beoordeling van die kwaliteit in het vakgebied/wetenschapsdomein van de kandidaat, waaronder (maar niet beperkt tot):

a. de bijdrage van de kandidaat aan de ontwikkeling van haar/zijn vakgebied/wetenschapsdomein
b. de unieke bijdrage van de kandidaat aan baanbrekend onderzoek of aan baanbrekende publicaties
c. lidmaatschappen van de kandidaat van (inter)nationale jury’s, visitatiecommissies, wetenschappelijke redacties, wetenschappelijke academies of andere relevante organisaties
d. (internationale) wetenschappelijke erkenningen, waaronder aan de kandidaat toegekende wetenschappelijke prijzen en subsidies

Bij het beoordelen van de wetenschappelijke kwaliteit dient meer gewicht te worden toegekend aan de eerstgenoemde criteria (a en b) dan aan het laatstgenoemde criterium (d);

 • De mate waarin de kandidaat in staat wordt geacht een vernieuwende bijdrage te leveren aan ongebonden fundamenteel onderzoek;
 • De wijze waarop de kandidaat zich binnen haar/zijn wetenschapsdomein onderscheidt ten opzichte van kandidaten in andere disciplines.

2. De adviescommissies maken van de beoordeling een rapport op met de motivering van de keuze voor de kandidaat/kandidaten. Als de adviescommissies na beraadslaging niet tot (een) geschikte voordracht(en) komt, kunnen zij adviseren binnen een wetenschapsdomein slechts één of geen Award toe te kennen. Het beoordelingsrapport wordt aan het bestuur van de KNAW voorgelegd als zijnde de voordracht van de adviescommissies.

ARTIKEL 6. TOEKENNING EN UITREIKING

1. Na goedkeuring van de voordracht van de adviescommissies door het bestuur van de KNAW, legt het bestuur van de KNAW de voordracht voor definitief besluit voor aan het bestuur van Ammodo.

2. Het bestuur van Ammodo zal na ontvangst van de voordracht van het bestuur van de KNAW, en met inachtneming van de voordracht, vóór 31 december van het jaar voorafgaand aan de uitreiking van de Award een besluit nemen over de definitieve toekenning van de Award.

3. De uitreiking van de Award vindt plaats tijdens een door Ammodo te organiseren bijeenkomst.

ARTIKEL 7. SLOTBEPALINGEN

1. Dit reglement is beschikbaar in de Nederlandse en de Engelse taal. In geval van een tegenstrijdigheid tussen dit reglement in de Nederlandse taal en dit reglement in de Engelse taal prevaleert hetgeen is opgenomen in het reglement in de Nederlandse taal.

2. Dit reglement kan bij gezamenlijk besluit van de besturen van de KNAW en Ammodo worden gewijzigd.

3. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de KNAW en het bestuur van Ammodo op 21 april 2020 respectievelijk 14 april 2020 en treedt in werking op 1 juni 2020.

4. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen het bestuur van de KNAW en het bestuur van Ammodo gezamenlijk.