Reglement

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1 De Ammodo Science Award for fundamental research (Award) is door Stichting Ammodo (Ammodo) ingesteld als erkenning van wetenschappelijke prestaties door excellente, internationaal erkende mid-career wetenschappers. De Award stelt deze wetenschappers in staat ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

1.2 De Award wordt tweejaarlijks toegekend in de volgende wetenschapsdomeinen (Domeinen):

 • Biomedical Sciences
 • Humanities
 • Natural Sciences
 • Social Sciences

1.3 De Award bestaat per keer uit maximaal acht prijzen van € 350.000 (zegge: driehonderdvijftigduizend euro) die worden toegekend aan acht volgens dit reglement Ammodo Science Award for fundamental research (Reglement Award) genomineerde en voorgedragen kandidaten (Laureaten). Per Domein zijn maximaal twee prijzen van € 350.000 beschikbaar.

1.4 De Award wordt gefinancierd door Ammodo.

1.5 De prijs verbonden aan de Award zal door de Laureaat, in overeenstemming met in dit Reglement Award opgenomen voorwaarden, in zijn geheel worden aangewend voor de financiering van onder haar/zijn supervisie uitgevoerd ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek (zoals nader bepaald in artikel 8).

ARTIKEL 2. VOORWAARDEN

Voor nominatie voor de Award komen excellente, internationaal erkende mid-career wetenschappers in aanmerking die:

 • in staat worden geacht om een vernieuwende bijdrage te leveren aan ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek;
 • in het jaar van nominatie (peildatum 1 januari) vijf tot vijftien jaar geleden zijn gepromoveerd. Op deze termijn is de Ammodo extensieregeling (Extensieregeling) van toepassing; en
 • een aanstelling hebben bij een Nederlandse universiteit of een Nederlands onderzoeksinstituut (Kennisinstelling).

ARTIKEL 3. NOMINATIE 

3.1 Als nominatoren voor de Award komen in aanmerking:

 • colleges van bestuur van Nederlandse universiteiten;
 • faculteitsdecanen van Nederlandse universiteiten;
 • directeuren van Nederlandse onderzoeksinstituten;
 • het bestuur van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren; en
 • minimaal drie gezamenlijk handelende hoogleraren verbonden aan een Nederlandse universiteit.

3.2 Elke nominator kan per nominatieronde maximaal twee kandidaten per Domein nomineren.

3.3 Om voor nominatie in aanmerking te komen dient het door Ammodo beschikbaar gestelde nominatieformulier (Nominatieformulier) in de Nederlandse of de Engelse taal per e-mail te worden ingediend. Een Nominatieformulier geldt als ingediend als de indiener een ontvangstbevestiging van Ammodo heeft ontvangen.

3.4 Het Nominatieformulier dient uiterlijk op de door Ammodo vastgestelde sluitingsdatum te worden ingediend door verzending aan asa@ammodo.org. Indien het Nominatieformulier niet vóór of op deze datum is ingediend, wordt de het Nominatieformulier niet in behandeling genomen.

3.5 Leden van het bestuur van Ammodo en leden van de Adviescommissies (zie artikel 4) mogen geen nominaties (mede-) indienen en kunnen niet worden genomineerd als kandidaat.

ARTIKEL 4. ADVIESCOMMISSIES

4.1 Ammodo benoemt voor ieder van de Domeinen een adviescommissie. Elke adviescommissie bestaat uit vijf leden waarvan één lid optreedt als (technisch) voorzitter (Adviescommissie). Voor benoeming als lid van een Adviescommissie komen alleen personen in aanmerking die ten tijde van hun benoeming hoogleraar zijn.

4.2 De Adviescommissie heeft tot taak de genomineerden kandidaten voor de Award voor het betreffende Domein (Nominaties) conform de beoordelingscriteria (zie artikel 5) te beoordelen en voordrachten voor toekenning van de Award te doen (zie artikel 6).

4.3 De leden van de Adviescommissies zijn gehouden aan het reglement adviescommissie Ammodo Science Award for fundamental research (Reglement Adviescommissie) en de gedragscode belangenverstrengeling van Ammodo.

4.4 De Adviescommissie wordt ondersteund door een secretaris van Ammodo.

ARTIKEL 5. BEOORDELINGSCRITERIA

De beoordeling van de Nominaties door de Adviescommissies vindt plaats aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

 • wetenschappelijke kwaliteit van de kandidaat, waarbij die kwaliteit zal worden bepaald aan de hand van criteria die gangbaar zijn voor de beoordeling van die kwaliteit in het vakgebied van de kandidaat, waaronder (maar niet beperkt tot):

a) de bijdrage van de kandidaat aan de ontwikkeling van haar/zijn vakgebied;

b) unieke bijdrage van de kandidaat aan baanbrekend onderzoek of aan baanbrekende publicaties;

c) lidmaatschappen van de kandidaat van (inter)nationale jury’s, visitatiecommissies, wetenschappelijke redacties, wetenschappelijke academies of andere relevante organisaties;

d) (internationale) wetenschappelijke erkenningen, waaronder aan de kandidaat toegekende wetenschappelijke prijzen en subsidies;

e) de wijze waarop het onderzoek van de kandidaat zich onderscheidt van dat van vergelijkbare (internationale) onderzoeken op het gebied van kwaliteit, originaliteit, resultaten, publicaties en/of toekomstverwachtingen.

Bij het beoordelen van de wetenschappelijke kwaliteit dient het grootste gewicht te worden toegekend aan de criteria genoemd onder a en b.

 • de mate waarin de kandidaat in staat wordt geacht een vernieuwende bijdrage te leveren aan ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

ARTIKEL 6. VOORDRACHT

6.1 Op basis van de beoordeling van de Nominaties aan de hand van de beoordelingscriteria stelt de Adviescommissie een gemotiveerde voordracht (Voordracht) op aan het bestuur van Ammodo van maximaal twee kandidaten per relevant Domein voor toekenning van de Award.

6.2 De Adviescommissie zal niet twee kandidaten uit hetzelfde vakgebied binnen één Domein voordragen.

6.3 Als de Adviescommissie na beraadslaging niet tot een geschikte Voordracht van twee kandidaten komt, kan de Adviescommissie het bestuur van Ammodo adviseren binnen een Domein slechts één of geen Award toe te kennen.

ARTIKEL 7. TOEKENNING EN UITREIKING

7.1 Het bestuur van Ammodo zal na ontvangst van de Voordrachten, vóór 31 december van het jaar voorafgaand aan de uitreiking van de Award een besluit nemen over de definitieve toekenning van de Award aan de Laureaten.

7.2 De uitreiking van de Award aan de Laureaten vindt plaats tijdens een door Ammodo te organiseren bijeenkomst (Uitreiking).

ARTIKEL 8. UITGAVEN EN VOORWAARDEN

8.1 De Award:

 • zal door de Laureaat gebruikt worden om het ongebonden fundamentele wetenschappelijke onderzoek van haar/zijn keuze (te verrichten door de Laureaat of onder diens supervisie) (Onderzoek) te financieren (op voorwaarde dat zulk Onderzoek behoort tot het vakgebied waarin de Laureaat is gespecialiseerd);
 • kan worden besteed aan het salaris van één of meer onderzoekers en aan andere kosten die aan het Onderzoek zijn verbonden (waaronder kosten van materiaal en reis- en verblijfskosten);
 • zal niet worden gebruikt om overhead kosten of andere, niet direct uit het Onderzoek voortvloeiende kosten van de Kennisinstelling waar de Laureaat werkzaam is te financieren; en
 • zal niet worden gebruikt om een bestaand onderzoeksprogramma van de Kennisinstelling waar de laureaat werkzaam is te financieren.

8.2 Uiterlijk binnen één jaar na de Uitreiking zal elke Laureaat:

 • aan Ammodo (i) een onderzoeksplan doen toekomen met betrekking tot het Onderzoek (Onderzoeksplan), inclusief een voorgesteld tijdschema van het Onderzoek uitgesplitst naar onderzoekfases met een maximale onderzoeksperiode van vijf jaar (Onderzoeksperiode) en (ii) een budget met een specificatie van de kapitaalsbehoefte in elke onderzoeksfase (Budget); en
 • gestart zijn met het Onderzoek.

8.3 De Award zal in gedeeltes door Ammodo worden uitbetaald (aan de Kennisinstelling waar de Laureaat werkzaam is ten behoeve van de Laureaat en het Onderzoek):

 • in overeenstemming met het Onderzoeksplan, tenzij dat Onderzoeksplan strijdig is met dit Reglement Award, en
 • na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de Kennisinstelling waar de Laureaat werkzaam is dat het gebonden is aan dit Reglement Award.

ARTIKEL 9. MONITORING EN EVALUATIE

9.1 Binnen zes maanden na het einde van het Onderzoek zal de Laureaat Ammodo een rapport doen toekomen waarin (i) de resultaten van het Onderzoek en (ii) het totale bedrag dat aan het Onderzoek is besteed zijn vermeld.

9.2 Het bedrag van de Award dat nog resteert na het einde van het Onderzoek zal worden geannuleerd en Ammodo zal geen verplichting hebben een dergelijk bedrag nog aan de Laureaat of de Kennisinstelling waar de Laureaat werkzaam is uit te betalen.

9.3 Materiële wijzigingen van het Onderzoeksplan, de Onderzoeksperiode inclusief het tijdsschema  en het Budget zullen van te voren met Ammodo worden besproken en dienen van te voren door Ammodo te worden goedgekeurd.

ARTIKEL 10. AANPASSINGEN BEDRAG AWARD

10.1 De Award kan worden ingetrokken door Ammodo wanneer de Laureaat of de Kennisinstelling waar de Laureaat werkzaam is, na een verzoek tot nakoming, in gebreke blijft met de nakoming van één of meer van de verplichtingen vermeld in artikel 8 en 9. In het geval de Award wordt ingetrokken, zal het bedrag van de Award dat reeds is betaald door de partij die dat bedrag heeft ontvangen worden terugbetaald en zal Ammodo niet gehouden zijn om nog enige betaling te doen in verband met de Award.

10.2 Wanneer het Onderzoek tijdens de Onderzoeksperiode wordt beëindigd als gevolg van ziekte of het overlijden van de Laureaat, dan zal het gedeelte van het ontvangen bedrag dat nog niet is besteed onverwijld worden terugbetaald aan Ammodo en zal Ammodo niet gehouden zijn verdere bedragen te betalen in verband met de Award.

ARTIKEL 11. WIJZIGINGEN EN ONVOORZIENE GEVALLEN

11.1 Dit Reglement Award is beschikbaar in de Nederlandse en de Engelse taal. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en de Engelse versie prevaleert hetgeen is opgenomen in het Reglement Award in de Nederlandse taal.

11.2 Het bestuur van Ammodo zal besluiten ten aanzien van alle zaken waarin dit Reglement Award niet voorziet.

********