Veelgestelde vragen

Veelgestelde Vragen

Ik heb een datum voor de verdediging van mijn proefschrift na 1 maart 2024, maar mijn proefschrift is goedgekeurd vóór 1 maart 2024. Kan ik een aanvraag indienen voor de Fellowship?

De datum die voor ons belangrijk is, is de datum op je PhD diploma. Als deze datum vóór of op 1 maart 2024 valt, mag je een aanvraag indienen voor een Fellowship. Als deze datum na 1 maart 2024 valt, kom je voor deze ronde helaas niet in aanmerking om een aanvraag voor een Fellowship in te dienen.

Waarom een Ammodo Science Fellowship?

De Ammodo Science Fellowship vormt een aanvulling op de bestaande Ammodo Science Award die jaarlijks wordt uitgereikt ter stimulering van internationaal hoogstaand en vernieuwend wetenschappelijk onderzoek. De bestaande Awards richten zich op gevestigde onderzoekers met een vaste aanstelling aan een Nederlandse kennisinstelling. De Fellowship is gericht op onderzoekers die nog aan het begin van hun carrière staan en biedt hen de kans onderzoek naar keuze te doen aan een hiervoor bij uitstek geschikte (buitenlandse) kennisinstelling.

Waar moet een aanvrager aan voldoen om een aanvraag in te mogen dienen?

De aanvrager dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

– op 1 maart van het jaar van indiening van de aanvraag is de aanvrager maximaal 60 maanden (vijf jaar) geleden voor het eerst gepromoveerd;

– de aanvrager dient binding met Nederland te hebben. Onder binding met Nederland wordt verstaan één of meer van onderstaande opties:

* Een bachelordiploma, behaald aan een Nederlandse universiteit, en/of;

* Een masterdiploma, behaald aan een Nederlandse universiteit, en/of;

* Een PhD, behaald aan een Nederlandse universiteit of kennisinstelling, en/of;

* Twee jaar fulltime postdoctoraal onderzoek verricht aan een Nederlandse universiteit of kennisinstelling.

Zie Artikel 2 en Artikel 3 van het Reglement voor de exacte voorwaarden.

Hoe vaak mag ik een aanvraag indienen?

Elke aanvrager kan aan maximaal twee aanvraagrondes van de Fellowship deelnemen en per editie maximaal één aanvraag indienen.

Ik heb al een beurs vanuit een andere organisatie. Mag ik ook nog een Fellowship aanvragen?

Ja. Stapelen van beurzen mag, mits degelijk verantwoord. Zo mag geen enkel onderdeel van het onderzoek dubbel gefinancierd worden. Is je salaris bijvoorbeeld al gefinancierd, dan kun je niet je salaris verdubbelen met behulp van een Ammodo Fellowship. Wel kun je salaris of materiaalkosten aanvragen voor een onderdeel van het onderzoek dat nog niet wordt gefinancierd. Beschrijf in je aanvraag het gehele onderzoek en geef aan welk gedeelte al wordt gefinancierd en voor welk deel je de Fellowship wilt gebruiken. Geef ook aan van welke organisatie je al een beurs ontvangt.

Waar moet het onderzoek worden uitgevoerd?

Het onderzoek moet worden uitgevoerd aan de kennisinstelling die als gastinstituut is opgevoerd in de aanvraag. Afhankelijk van voorgaande internationale studie- en onderzoekservaring kan dit een buitenlandse of een Nederlandse kennisinstelling zijn.

Zie ook Artikel 2.3 van het Reglement:

Het voorgestelde onderzoek (Onderzoek) kan plaatsvinden aan:

 • een buitenlandse Gastinstelling ingeval de aanvrager gepromoveerd is aan een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland;
 • een Nederlandse Gastinstelling ingeval de aanvrager in het buitenland is gepromoveerd of in het buitenland gedurende tenminste twee jaar post doctoraal onderzoek heeft verricht; en:
  • aan een Nederlandse universiteit een bachelordiploma of een masterdiploma heeft behaald; of
  • aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut is gepromoveerd of aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut postdoctoraal onderzoek heeft verricht;

Hoe lang mag het onderzoek duren?

Het onderzoek duurt minimaal 6 maanden (op fulltime basis) en maximaal 24 maanden (op fulltime basis). De aanvrager dient minimaal 0,8 fte aan het onderzoek te besteden. In het geval de aanvrager 0,8 fte aan het onderzoek besteedt, duurt het onderzoek minimaal 7,5 maanden en maximaal 30 maanden.

Zie ook Artikel 8.2 t/m 8.5 van het Reglement

8.2 Uiterlijk binnen één jaar na de Toekenning zal de Fellow gestart zijn met het Onderzoek.

8.3 Uiterlijk twee jaar (op fulltime basis) na de start van het Onderzoek zal de Fellow het Onderzoek hebben afgerond.

8.4 De onderzoeksperiode bedraagt minimaal zes maanden (op fulltime basis).

8.5 De aanvrager dient minimaal 0,8 fte aan het Onderzoek te besteden.

Mag de aanvraag in het Nederlands worden ingevuld?

Nee. De formulieren zijn alleen beschikbaar in het Engels en dienen volledig in het Engels te worden ingevuld.

Is er een extensieregeling?

Nee. De Fellowship is bedoeld om een eerste of tweede postdoc (deels) te financieren. Er is bewust gekozen voor een ruime indieningsperiode van 0-5 jaar na het behalen van de eerste PhD diploma. Hiermee dekt de fellowship het tijdsbestek waarin aanvragers doorgaans verlengingen zoeken. Daarom komt de ruime indieningsperiode tegemoet aan de behoeften van de meeste aanvragers zonder dat een aanvullende extentieregeling nodig is.

 

Ik heb mijn PhD in Nederland behaald en wil een Fellowship aanvragen voor onderzoek aan een buitenlandse universiteit of kennisinstelling. Is dit mogelijk?

Ja. Zie ook Artikel 2.3 van het Reglement:

Het voorgestelde onderzoek (Onderzoek) kan plaatsvinden aan:

– een buitenlandse Gastinstelling ingeval de aanvrager gepromoveerd is aan een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland;
– een Nederlandse Gastinstelling ingeval de aanvrager in het buitenland is gepromoveerd of in het buitenland gedurende tenminste twee jaar post doctoraal onderzoek heeft verricht; en:

a) aan een Nederlandse universiteit een bachelordiploma of een masterdiploma heeft behaald; of

b) aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut is gepromoveerd of aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut postdoctoraal onderzoek heeft verricht voor tenminste twee jaar fulltime.

 

Ik heb mijn PhD in het buitenland behaald en wil een Fellowship aanvragen voor onderzoek aan een Nederlandse universiteit of kennisinstelling. Is dit mogelijk?

Ja, op voorwaarde dat de aanvrager aan een Nederlandse universiteit een bachelordiploma of een masterdiploma heeft behaald; of aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut postdoctoraal onderzoek heeft verricht voor tenminste twee jaar fulltime; of, naast de in Nederland behaalde PhD ook een PhD in het buitenland heeft behaald.

Zie ook Artikel 2.3 van het Reglement.

Het voorgestelde onderzoek (Onderzoek) kan plaatsvinden aan:

– een buitenlandse Gastinstelling ingeval de aanvrager gepromoveerd is aan een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland;
– een Nederlandse Gastinstelling ingeval de aanvrager in het buitenland is gepromoveerd of in het buitenland gedurende tenminste twee jaar post doctoraal onderzoek heeft verricht; en:

a) aan een Nederlandse universiteit een bachelordiploma of een masterdiploma heeft behaald; of

b) aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut is gepromoveerd of aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut postdoctoraal onderzoek heeft verricht voor tenminste twee jaar fulltime.

Ik heb mijn PhD in Nederland behaald en wil een Fellowship aanvragen voor onderzoek aan een Nederlandse universiteit of kennisinstelling. Is dit mogelijk?

Ja, op voorwaarde dat de aanvrager in het buitenland gedurende tenminste twee jaar post doctoraal onderzoek heeft verricht; of, naast de in het buitenland behaalde PhD ook een PhD in Nederland heeft behaald.

Zie ook Artikel 2.3 van het Reglement:

Het voorgestelde onderzoek (Onderzoek) kan plaatsvinden aan:

– een buitenlandse Gastinstelling ingeval de aanvrager gepromoveerd is aan een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland;
– een Nederlandse Gastinstelling ingeval de aanvrager in het buitenland is gepromoveerd of in het buitenland gedurende tenminste twee jaar postdoctoraal onderzoek heeft verricht; en:

a) aan een Nederlandse universiteit een bachelordiploma of een masterdiploma heeft behaald; of

b) aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut is gepromoveerd of aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut postdoctoraal onderzoek heeft verricht voor tenminste twee jaar fulltime.

Ik heb mijn PhD in het buitenland behaald en heb binding met Nederland. Mag ik een Fellowship aanvragen voor onderzoek aan een buitenlandse instelling?

Nee. Het voorgestelde onderzoek kan alleen plaatsvinden aan een buitenlandse gastinstelling ingeval de aanvrager gepromoveerd is aan een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland.

Zie Artikel 2.3 van het Reglement.

Het voorgestelde onderzoek (Onderzoek) kan plaatsvinden aan:

– een buitenlandse Gastinstelling ingeval de aanvrager gepromoveerd is aan een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland;
– een Nederlandse Gastinstelling ingeval de aanvrager in het buitenland is gepromoveerd of in het buitenland gedurende tenminste twee jaar postdoctoraal onderzoek heeft verricht; en:

a) aan een Nederlandse universiteit een bachelordiploma of een masterdiploma heeft behaald; of

b) aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut is gepromoveerd of aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut postdoctoraal onderzoek heeft verricht voor tenminste twee jaar fulltime.

Wat zijn de criteria voor beoordeling?

De beoordeling van de Aanvragen door de Adviescommissies vindt plaats aan de hand van de volgende beoordelingscriteria.

 • Kwaliteit van het Onderzoek; a) het Onderzoek dient wetenschappelijk hoogstaand te zijn, waarbij o.a. de betekenis van het Onderzoek voor het desbetreffende wetenschapsgebied meeweegt, en b) het Onderzoek dient uitvoerbaar te zijn binnen het onder het Fellowship aangevraagde budget.
 • Kwaliteit van de aanvrager; de aanvrager dient een talentvolle onderzoeker te zijn die in staat wordt geacht om a) het Onderzoek uit te voeren en b) daarmee een vernieuwende bijdrage te leveren aan de wetenschap.
 • Kwaliteit van de Gastinstelling; de Gastinstelling, inclusief de vakgroep en de Begeleider, bieden een hoogwaardige en geschikte onderzoeksomgeving voor a) het uitvoeren van het Onderzoek en voor b) het ondersteunen van de aanvrager hierbij. Hieronder vallen de voor het Onderzoek benodigde wetenschappelijke infrastructurele voorzieningen en de benodigde wetenschappelijke expertise, netwerk en begeleiding. (De kwaliteit van de Gastinstelling wordt dus nadrukkelijk gewogen in relatie tot het Onderzoek en staat niet op zichzelf).

Bij het beoordelen worden de drie criteria in samenhang gewogen.

Zie ook Artikel 5 van het Reglement.

Hoe lang mag het onderzoek duren?

Uiterlijk twee jaar (op fulltime basis) na de start van het onderzoek moet de Fellow deze hebben afgerond. De Fellow dient minimaal 0,8 fte aan het onderzoek te besteden.

De onderzoeksperiode bedraagt minimaal zes maanden (op fulltime basis).

 

Door wie moet het onderzoek worden uitgevoerd?

De Fellowship mag alleen worden gebruikt om onderzoek te financieren dat verricht wordt door de Fellow of onder supervisie van de Fellow.

Wat wordt bedoeld met “onder supervisie van”?

Het onderzoek wordt in principe door de Fellow uitgevoerd, maar de Fellow mag ondersteunend personeel inhuren wanneer dit kan worden verantwoord, bijvoorbeeld voor (gespecialiseerde) data analyse.

Wanneer moet het onderzoek starten?

Binnen één jaar na toekenning. Dat wil zeggen: tussen 1 januari 2025 en 31 december 2025

Waar moet de Fellowship aan worden besteed?

De Fellowship:

 • zal door de Fellow gebruikt worden om het Onderzoek (te verrichten door de Fellow of onder diens supervisie) te financieren;
 • kan worden besteed aan het salaris van één of meer onderzoekers en aan andere kosten die aan het Onderzoek zijn verbonden (waaronder materiaal);
 • kan voor maximaal 3% worden besteed aan reis- en verblijfskosten indien het Onderzoek buiten Europa plaatsvindt, en voor maximaal 1,5% indien het Onderzoek binnen Europa plaatsvindt. (In uitzonderlijke gevallen kan 5% respectievelijk 2,5% worden besteed aan reis- en verblijfskosten, zie het aanvraagformulier); en
 • zal niet worden gebruikt om overhead kosten of andere, niet direct uit het Onderzoek voortvloeiende kosten van de Gastinstelling te financieren.

Aan wie worden de door de Fellowship verkregen gelden uitbetaald?

Eventueel aangevraagd en door Ammodo goedgekeurd budget voor reis- en verblijfskosten zal rechtstreeks aan de Fellow worden uitbetaald.

Het overige gedeelte van de Fellowship zal (in termijnen) door Ammodo worden uitbetaald aan de Gastinstelling of, indien de Fellow wordt gedetacheerd vanuit een universiteit of onderzoeksinstituut, aan deze kennisinstelling.

Wanneer ontvangen aanvragers bericht over de toekenning van de Fellowship?

Ammodo stelt de aanvragers die een Fellowship hebben toegekend gekregen voor 31 december 2024 op de hoogte.

Wanneer wordt de Ammodo Science Fellowship uitgereikt?

De Ammodo Science Fellowship wordt tweejaarlijks, in vier wetenschapsdomeinen (Biomedical Sciences, Humanities, Natural Sciences en Social Sciences) uitgereikt.

De Ammodo Science Fellowship 2024 zal in het eerste kwartaal van 2025 worden uitgereikt. De exacte datum wordt nader bekend gemaakt.

Als mijn vraag hier niet tussen staat, waar kan ik dan terecht?

Vragen kunnen worden gemaild naar: fellowship@ammodo.org. Vragen kunnen in de Engelse of Nederlandse taal worden gemaild.