Veelgestelde vragen

Veelgestelde Vragen

Wat houdt de Ammodo Science Award for groundbreaking research in?

De Ammodo Science Award for groundbreaking research is bedoeld ter stimulering van in potentie baanbrekend onderzoek dat in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd. De Award omvat iedere editie een geldbedrag van 1.600.000 euro voor elk van de wetenschapsdomeinen Natural Sciences en Biomedical Sciences en een geldbedrag van 800.000 euro voor elk van de wetenschapsdomeinen Humanities en Social Sciences.

Wat voor onderzoek komt in aanmerking voor de Award?

Onderzoek dat internationaal erkend hoogstaand en (in potentie) baanbrekend is, en dat onder meer wordt uitgevoerd binnen de veertien bij VSNU aangesloten universiteiten en/of bij onderzoeksinstituten van het NWO of de KNAW. Het onderzoek heeft nieuwe vragen gegenereerd die in potentie baanbrekend zijn en waarvoor geen reguliere middelen beschikbaar zijn.

Waarom wordt deze Award uitgereikt aan een groep?

Bij deze Award krijgen alle bij het onderzoek betrokken onderzoekers een gezicht; zíj blijven vaak onzichtbaar omdat het bestaande prijzenlandschap is gericht op coryfeeën. Hoewel baanbrekend onderzoek doorgaans in samenwerking wordt gedaan en het resultaat daarvan het product van team work is.

Welke wetenschapsdomeinen komen in aanmerking?

De Award wordt tweejaarlijks uitgereikt in vier wetenschapsdomeinen: Biomedical Sciences, Humanities, Natural Sciences en Social Sciences.

Wie kunnen nomineren?

Ieder van de rectoren van de veertien bij VSNU aangesloten universiteiten kan een nominatie indienen voor de respectievelijke wetenschapsdomeinen.

Wanneer start de nominatietermijn?

De volgende nominatietermijn voor de Ammodo Science Award for groundbreaking research start in het voorjaar van 2023.

Hoe ziet de besluitvormingsprocedure eruit?

De rectoren van de veertien bij de VSNU aangesloten universiteiten mogen in ieder van de wetenschapsdomeinen één onderzoeksgroep nomineren. Per wetenschapsdomein beoordeelt een adviescommissie van gerenommeerde hoogleraren de nominaties. Deze adviescommissies doen een voordracht aan het bestuur van Ammodo voor de toekenning van de Award.

Wat zijn de criteria voor toekenning?

De selectiecriteria voor de Award zijn:

– Het onderzoek heeft reeds geleid tot toonaangevende resultaten die bijvoorbeeld blijken uit, maar niet beperkt tot, publicaties (tijdschriften en/of boeken of hoofdstukken daaruit), bijdragen aan wetenschappelijke congressen of andere in het desbetreffende vakgebied erkende kwaliteitsindicatoren.

– Het onderzoek bevindt zich binnen het vakgebied wereldwijd in de voorhoede.

– Het onderzoek onderscheidt zich van dat van andere vergelijkbare onderzoeken op het gebied van kwaliteit, originaliteit, resultaten en/of publicaties en toekomstverwachtingen (bestendiging van het onderzoek).

– Het onderzoek is origineel en baanbrekend en heeft nieuwe (in potentie) baanbrekende onderzoeksvragen gegenereerd.

– Er is een financieringsnoodzaak voor de nieuw gegenereerde onderzoeksvragen.

– Het onderzoek kan internationaal worden uitgevoerd zolang er een Nederlandse kennisinstelling bij betrokken is.

– Het onderzoek kan multidisciplinair of interdisciplinair zijn en wordt (onder meer) uitgevoerd bij één of meerdere Nederlandse kennisinstellingen.

– Het onderzoek kan wetenschapsdomein overschrijdend zijn, maar wordt door de nominator voorgedragen voor één door hem/haar gekozen wetenschapsdomein.

Door wie moet het onderzoek worden uitgevoerd?

Het te honoreren onderzoek wordt in hoofdzaak uitgevoerd door meerdere onderzoekers die institutioneel en organisatorisch zijn ingebed bij een van de veertien bij de VSNU aangesloten universiteiten en/of bij onderzoeksinstituten van het NWO of de KNAW.

Aan wie worden de door de Award verkregen gelden uitbetaald?

De door de Award verkregen gelden worden aan één instelling uitbetaald, ook als er sprake is van situationele overstijging. Deze instelling zorgt voor een transparante (jaarlijkse) verantwoording van de besteding van de middelen aan Ammodo.

Waar moet de Award aan worden besteed?

Er moet een financieringsnoodzaak zijn voor het onderzoek. De Award kan worden besteed aan materiaal, personeel, uitwisselingen met het buitenland, reis- en verblijfskosten, zolang het kosten betreft die direct betrekking hebben op het onderzoek waarvoor de Award is toegekend. De Award mag niet worden gebruikt om overhead kosten of andere, niet direct uit het met de Award gefinancierde onderzoek voortvloeiende, kosten van de kennisinstelling te financieren.

Hoe vaak wordt de Award uitgereikt?

De Ammodo Science Award for groundbreaking research wordt tweejaarlijks uitgereikt voor onderzoek in vier wetenschappelijke domeinen: Biomedical Sciences, Humanities, Natural Sciences en Social Sciences.

Wanneer vindt de volgende uitreiking plaats?

De volgende uitreiking van de Ammodo Science Award for groundbreaking research zal plaatsvinden in het voorjaar van 2024.

Waar kan ik het reglement vinden?

Klik hier voor het reglement Award.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb?

Voor vragen kunt u contact opnemen via asa@ammodo.org.